عسل خالص و ارگانیک کنار

1,700,000 ریال

این عسل خالص و بدون تغذیه بوده و دارای آنالیز میباشد ۳%