عسل خالص چند گیاه میشو

ریال2.300.000

این عسل خالص بوده و دارای آنالیز میباشد ۱%