عسل شان خالص چهل گیاه

1,500,000 ریال

این عسل شان می باشد خالص بوده و دارای آنالیز میباشد ۱/۵%