عسل خالص و ارگانیک کنار

1,100,000 ریال

این عسل خالص و بدون تغذیه بوده و دارای آنالیز میباشد ۳%