زهر زنبورعسل

6,000,000 ریال

این زهر دارای کیفیت بالا و در مرکز تخصصی زنبور عسل اصغرپور تولید شده است