زهر زنبورعسل

ریال6.000.000

این زهر دارای کیفیت بالا و در مرکز تخصصی زنبور عسل اصغرپور تولید شده است